Fattigdom i Malawi

Hvorfor er Malawi fattig og hva gjør det med de sosiale forholdene, særlig for barna?

Økonomi og fattigdom i Malawi

I følge Verdensbanken sine tall er Malawi blant de aller fattigste landene i verden. I svar på spørsmålet om hvorfor noen land er fattige kan du finne forskjellige forklaringer på hvorfor land er fattige, og se at noen legger vekt på internasjonale faktorer og andre mer på interne forklaringer. 

Malawi er et verdens minst industrialiserte land. 80 % livnærer seg ved jordbruk og over 80 % prosent av eksportinntektene er knyttet til jordbruksprodukter. Den klart viktigste varen er tobakk, som utgjør 70 % av eksporten. Å være så avhengig av råvare eksport og særlig tobakk gjør landets økonomi svært utsatt. Få land har fremdeles en så råvarebasert økonomi som Malawi. Dette gjør landet svært utsatt for svingende råvarepriser og at de stiller svakt på det internasjonale markedet.

Malawi har ikke store forekomster av verdifulle mineraler eller naturressurser som en kjenner fra enkelte andre land i Afrika.

Sosiale forhold og helse i Malawi

Selv om fattigdom fører til store sosiale problemer og dårlig helsevesen, har Malawi klart å gjøre store fremskritt i forhold til andre land det er naturlig å sammenligne Malawi med.

En viktig indikator som sier mye om både sosiale forhold og helse er barnedødelighet. På 1990 tallet var Malawi et av landene i verden med høyest barnedødelighet, men har hatt stor fremgang på dette området de siste årene 20 årene. Her ser du utviklingen i Malawi på Globalis, og du kan sammenligne tallene med andre fattige land. Fra å være landet med nest høyest barnedødelighet under 5 år i 1970 er det nå over 50 land som har dårligere tall en Malawi. I 1980 døde ett av fire barn før det ble fem år, i 2019 døde ca. ett av 20 barn.

I følge UNDP og Verdensbanken er Malawi det tredje fattigste landet i verden. Det er likevel 13 land som ligger etter dem på Human Development Index (menneskelig utvikling), hvor en ikke bare regner med økonomi men også sosiale forhold. Her finner en Malawi som nummer 174 på listen. Oljerike Angola har et bruttonasjonalprodukt pr. innbygger som er 15 ganger større en Malawi sitt, men nesten dobbelt så stor barnedødelighet som Malawi. I Angola dør 75 av 1000 barn før de er fem år, i Malawi er tallet 42. Det er altså ikke alltid pengene kommer de svakeste til gode.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙