Det muslimske brorskapet i Egypt

Hvordan har islamismen påvirket utviklingen i Egypt gjennom 100 år? Hva har endret seg i denne perioden og hva er forskjellene på politisk islam i dag i forhold til hva den var i forrige århundre med utgangspunkt i Al-Banna og etableringen av Det muslimske brorskapet.

Det muslimske brorskapet

Det muslimske brorskapet har vært den mest sentrale bevegelsen for islamismen i Egypt. Organisasjonen ble stiftet i 1928 av Hasan Al-Banna, og fikk etter hvert et sterkt fotfeste i de fleste muslimske land. Bakgrunnen for Al-Banna sine ideer og etableringen av organisasjonen var blant annet at han så den sterke innflytelsen til britene på Egypts politikk og levesett. Det var også andre nasjonalistiske bevegelser på denne tiden som ønsket mer uavhengighet, men det Muslimske Brorskapet understreket spesielt at Egypt var et muslimsk samfunn. Bevegelsen var vel så mye mot den kulturelle påvirkningen, levesettet til den Egyptiske eliten og korrupsjon blant lederne som en organisasjon med politiske ambisjoner. Se filmen: Hva er det Muslimske brorskap

Fram til 2011 har Islamistene først og fremst spilt en rolle som opposisjon i egyptisk politikk. Bevegelsen har hatt svært mange fraksjoner og splittelser, og det kan være vanskelig å definere islamisme som en ideologi i hele denne perioden. Det har variert i hvilken grad de har vært forbudt eller utgjort en mer lovlig opposisjonsrolle. Selv om det har vært forbudt med politiske partier så har medlemmer av det Muslimske Brorskap vært representert i parlamentet, og de har lenge vært den viktigste opposisjonsgruppen men har hatt liten reel nasjonal politisk innflytelse. Andre mer radikale grupperinger har vært i voldelig opposisjon og brukt terrorisme mot det styrende regimet.

Sosial innflytelse

På den andre siden så har Islamistene og Det muslimske brorskapet hatt langt større innflytelse sosialt og på det sivile samfunn enn politisk før revolusjonen i 2011. Særlig det muslimske brorskap er langt mer enn en politisk bevegelse, de har omfattende sosiale programmer, og som en religiøs bevegelse har de ideologiske vært vel så opptatt av individet, familie og det sosiale samfunn og misjonering som statsmakt og det nasjonale politiske og juridiske systemet.

Revolusjon i 2011

Den etablerte delen av det Muslimske brorskapet satt også en stund på gjerdet i forhold til revolusjonen mot regimet til Mubarak.

Selv om de ikke har vært et politisk parti var de helt klart den organisasjonen, eller opposisjons bevegelsen, som var best forberedt på et flerpartisystem, med en organisasjon som hadde fått sterke røtter i det sivile samfunnet gjennom sin eksistens i nesten 100 år. Det politiske partiet som er knyttet til Brorskapet er Frihets- og rettferdighetspartiet, og partietvant valget i 2011 og 2012. Et annet parti som hadde en lang historie i Egypt er WAFD, men de var og er i større grad et elite parti, og hadde/har ikke de samme båndene til samfunnet.

Den sosiale aktiviteten i lokalsamfunnet til brorskapet forklarer mye om hvorfor det muslimske brorskap har så stor oppslutning i befolkningen på tross av at Egypt har hatt et sekulært styre i langt over 100 år. Mangel på deltagelse fra befolkningen har også gjort det unødvendig for regimet å mobilisere eller skape et legitimt grunnlag for et sekularisert samfunn. Det som var viktig var å hindre de mer radikale islamistene med større politiske ambisjoner fikk stor politisk oppslutning.

Islamismen har forandret seg mye de siste hundreårene og gått i mange ulike retninger. Det er så mye som skiller Frihets og rettferdighetspartiet fra mer radikale islamister at det kan diskuteres om det gir mening å sette dem under det samme ideologiske banneret.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙