Hopp til hovedinnhold

Byggestart for nytt galleri

Byggestart for nytt galleri

I uke 7 startet byggearbeidet med nytt galleri i Sølvbergets 2. etasje.

Planen er at Sølvberget galleri kan åpne med en utstilling høsten  2015.

Bakgrunn:

Sølvberget galleri har vært stengt siden våren 2011.

19.03.2012 behandlet styret for Sølvberget sak om arealdisponering Nye Sølvberget. I saksutredningen står det følgende om galleri: 

«Sølvberget galleri legges tilbake til tidligere lokaler, men med et areal på ca. 250m2. Resterende areal benyttes til bibliotek og formidling/verksteder.»

I forbindelse med handlings -og økonomiplan for 2014-2017 fremmet Sølvberget forslag om ekstra driftsmidler til galleri. Dette ble innfridd, og arbeidet med planleggingen kunne starte. På grunn av arbeidet med ny første etasje, er arbeidet blitt noe forsinket, men nå starter byggearbeidene.

Status for galleridrift i Sølvberget

Planlegging av ombygging/ominnredning av 2.-4. etasje er i gang gjennom prosjektet Nye Sølvberget.  Det er satt av investeringsmidler til reetablering av Sølvberget galleri i 2.etasje. Det er gjort avtale med arkitekt og foretatt befaringer for å planlegge lokalet. I og med at galleriet nå bygges før resten av planene for 2.-4. etasje er klare, får dette konsekvenser for framdriftsplanen i prosjektet Nye Sølvberget, og for de samlingene som per i dag er i 2. etg. vest.

Organisering av galleri 

Arbeidet med planlegging av galleri og kunstformidling er lagt til søyle opplevelse, etter forankring i lederteam. Arbeidet bygger videre på det som er gjort gjennom prosjektet Nye Sølvberget.

Galleriets programprofil er tidligere vedtatt av styret (02.06.2014):

"Sølvberget skal årlig presentere utstillinger med samtidskunst av høy kvalitet. Utstillingene skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Som en del av byens kulturhus er det viktig at utstillingene ses i sammenheng med øvrig programvirksomhet, og at de presenterer nyskapende kunstretninger og/eller gjenspeiler samfunnsaktuelle temaer. Hvert annet år er intensjonen å vise en opplevelsesutstilling med målgruppe barn/unge.

Det er etablert et programråd som består av Kenneth Hansen, Ingrid Toogood, Anne Liv Tønnessen og Hildegunn Birkeland. Målet er å få til et best mulig produkt for publikum, ut fra de ressurser som er til rådighet, basert på programprofilen som er vedtatt av styret. Det legges opp til at det skal gjennomføres fire til fem utstillinger i året.  

Videre planer:

-  Det lages en utstillingsplan for 2015 i samråd med programrådet som inkludert bl.a. Kapittel -15. 

-  Det settes i gang arbeid med et forprosjekt til opplevelsesutstilling for barn med tanke på gjennomføring i 2017. Slike utstillinger krever stor grad av ekstern finansiering før den kan realiseres. 

-  Obstfelderjubileet i 2016 vil også inkludere en utstilling. 

Google+