Hopp til hovedinnhold

Imperialisme og kolonialisme

Hva var konsekvensene, forutsetningene, drivkreftene, og årsakene til imperialismen og kolonisering?

Docks colonialism

Det kan være vanskelig å skille mellom forutsetninger, drivkrefter og årsaker til Imperialismen. De henger i stor grad sammen, og kan være litt ulike i forskjellige epoker av imperialismen.

Forutsetninger

Det er vanlig å knytte forutsetningene for Imperialismen til den overlegne militære teknologien til imperiene, og ny teknologi innenfor transport, særlig maritim teknologi. Dette gjorde det mulig å legge under seg større landområder fjernt fra hjemlandet.

Drivkrefter og årsaker

Først og fremst var det økonomiske drivkrefter som lå til grunn for stormaktene sin kolonipolitikk. Ulike former for handel sto sentralt. Koloniene ga tilgang til råvarer, billig arbeidskraft (blant annet i form av slaver til det ble forbudt), og etter hvert også et marked for den hjemlige industrien. 

Årsaken til at kolonialismen på mange måter ble satt i system rundt 1880 var en økonomisk krise i de industrialiserte landene, betydningen av billige råvarer, arbeidskraft og nye markeder ble enda større. Dette fant en i koloniene. 

Makt og ære

Det var også andre drivkrefter og årsaker enn de økonomiske. Kolonier ga makt og ære, og kampene om kolonier bar ofte preg av å være en strategisk geopolitisk maktkamp mellom stormaktene.

Nasjonal prestisje, nasjonsbygging og nasjonale ambisjoner var også viktige drivkrefter. Kolonimaktene ønsket å fremstå som stormakter. Det var viktig å leve opp til en slik status, både ovenfor andre land og i forhold til sine egne innbyggere. Slik at de kunne være stolte og fornøyd med landet sitt (og lederne) og kreve respekt fra andre nasjoner. Kolonier ga stormaktene innflytelse på internasjonal- politikk og økonomi, og bidro til å spre landets kultur og sivilisasjon.

Særlig i England snakket en også om plikten å spre sivilisasjon og kristendom til såkalte tilbakeliggende områder. Se også svar på spørsmål om hva som var drivkreftene for imperialismen, der finnes mer informasjon om årsaker og forutsetninger for koloniseringen.

Konsekvenser

Kontakten mellom kontinentene førte til økt handel, spredning av teknologi og kunnskap. Men selve koloniseringen var en konsekvens av at stormaktene ønsket større kontroll med de økonomiske ressursene i koloniene, noe som bidro til økonomisk vekst i de industrialiserte landene, på bekostning av koloniene. Koloniene var i stor grad råvare leverandør til de industrialiserte kolonimaktene, slik ble det også etter frigjøringen av koloniene.

Kolonimaktene utviklet i liten grad infrastruktur og industri, eller demokrati og nasjonalenhet innenfor grensen til koloniene. Riktig nok bygde de for eksempel jernbane, men det var mest etter egne behov. Det illustreres med å se på jernbanekart i Afrika. Linjene strekker seg først og fremst fra havnene og inn i landet. Slik kunne en hente ut råvarer eller bringe inn forsyninger og varer fra hjemlandet. De ble ikke bygget for å skape kontakt mellom befolkningssentrene i Afrika og danne et felles afrikansk marked.

Dette er en av årsakene til at mange av de tidligere koloniene har hatt vanskelig for å konkurrere på et fritt marked med industrialiserte land, også etter frigjøringen. De tidligere koloniene solgte råvarer til i-landene, og kjøpte ferdigprodukter, (internasjonal arbeidsdeling). De ble dratt inn i et internasjonalt økonomisk system de ikke hadde forutsetninger for å konkurrere i.

Mange av landene fikk etter frigjøringen et politisk styresett som ikke har fremmet økonomisk og sosial utvikling, og forholdene lå dårlig til rette for demokratisering. Noen av disse problemene kan delvis forklares i deres fortid som koloni.

Men det var ikke bare politiske og økonomiske konsekvenser: Språk, kultur, sosialorganisering, offentlig administrasjon, på de fleste områder satte kolonimaktene sine spor i koloniene.

 

Har du et spørsmål?

Mer informasjon

E-bøker fra bokhylla

---------------------------------

Lenker

---------------------------------

Google books

---------------------------------

Bøker på biblioteket

 

For mer litteratur på norsk se relevante bind i f.eks. Cappelens Verdenshistorie, eller Carl Grimberg, Menneskenes liv og historie.

---------------------------------

Lord Clive og Mir Jaffar etter slaget ved Plassay 1757, Francis Hayman

Google+