Hopp til hovedinnhold

Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?

Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?

Jeg lurer på hvorfor det er konflikt og krig i Ukraina?

Årsaker til konflikten i Ukraina

Konflikten i Ukraina er knyttet til landets forhold til Russland.

Historien om forholdet mellom Russland og Ukraina er lang, men for å gjøre den kort kan vi begynne med at Ukraina ble et selvstendig land og løsrev seg fra Sovjetunionen i 1991. Da stemte 90 % for selvstendighet fra Russland. Men i flere regioner i Øst-Ukraina var det store russiske minoriteter. I noen av de administrative-regionene utgjorde de et flertall. 

Forholdet mellom øst og vest i Ukraina viste seg raskt som den viktigste skillelinjen i ukrainsk politikk. Korrupsjon og dårlig politisk styre har også vært utbredt og en viktig faktor for mobilisering mot styresmaktene og den politiske eliten. Ukraina har blitt ansett som et av de mest korrupte landene i Europa. De sterke motsetningene i landet kom tydelig til overflaten under oransjerevolusjonen i 2004, som på mange måter var en forløper til demonstrasjonene i 2013/14, som førte til den nåværende konflikten.

Etter omfattende protester mot korrupsjon ble den russisk vennlige presidenten Janukovytsj avsatt i 2014. I Øst-Ukraina ble revolusjonen sett på som et kupp støttet av vesten, og det oppstod et væpnetopprør støttet av Russland. Flere regioner løsrev seg, og Krim-halvøya ble okkupert av Russland.  

Statusen til disse regionen er fortsatt uavklart, samtidig som Russland motsetter seg at Ukraina kan bli NATO-medlem. Russland oppfatter Ukraina, med en russisk minoritet og tidligere Sovjet-republikk, som en del av Russland interessesfære. Det er grunn til å tro at Putin vil gå langt for å hindre at landet kan bli en del av NATO.

 

presidentvalg i Ukraina

Konfliktlinjer i Ukraina

Kartet viser resultatet av presidentvalget i 2010, og illustrerer at Ukraina er et delt land. President Janukovytsj som ble kastet etter demonstrasjonene i Kiev 2014 fikk over 90% av stemmene i flere av valgdistriktene. Han hadde et klart flertall i alle regionene i Øst-Ukraina. Motkandidaten Tymosjenko fikk klart mest stemmer i de vestlige regionene. Revolusjonen som oppstod i Kiev og Vest-Ukraina ble oppfattet som et kupp i de østlige delene av Ukraina. Valgmønsteret fra presidentvalget finner en igjen i parlamentsvalgene. Kandidatene og partiene med størst støtte i vest er mer liberale og reformorienterte og ønsker å styrke forbindelsene til Vesten. Ukrainske nasjonalister står også sterkere i vest. Politikken til kandidatene som dominerer i øst er mer konservative, har et mer nostalgisk forhold til Sovjet-tiden og vil knytte seg sterkere til Russland. Konfliktlinjer i Ukraina

Språk og etniske skillelinjer i Ukraina 

På kartet til høyre kan en se at innbyggere med Ukrainsk som morsmål er i mindretall i noen av regionene i øst. På Krim-halvøya, som ble overdratt til den ukrainske provinsen i Sovjetunionen fra den russiske i 1954, oppfatter et flertall av befolkningen seg som etniske russere og bare 10 % har ukrainsk som morsmål. 

Stormaktsspill

Ukraina er blitt arena for den alvorligste konflikten mellom Russland og Vesten siden den kalde krigen. Skillelinjene mellom de provestlige og prorussiske har vært tydelige de siste tiårene i Ukraina. I denne situasjonen har ikke USA, EU og Russland sittet stille, men støttet de ulike fraksjonene. Årsakene er både økonomiske, ideologiske og en del av et geopolitisk maktspill.

Både EU og NATO har etter den kalde krigen stadig flyttet sin innflytelsessfære lenger øst. Ukraina har vedtatt å arbeide for et natomedlemskap. NATO har tidligere uttalt at Ukraina og Georgia kan bli natomedlemmer, men at det er ikke aktuelt med den nåværende sikkerhetssituasjonen. Putin og Russland ønsker på det sterkeste å unngå at disse landene blir medlemmer av NATO.

Putin synes villig til å gå langt for å forsvare Russland og etniske russere sine interesser innenfor Ukrainsk territorium, slik det ble gjort i Georgia i 2008.

Nå er det så sterke krefter i gang i forhold til makt, militante grupperinger og etnisitet i Ukraina at det kan bli vanskelig for stormaktene å styre utviklingen. Det er nå liten tvil om at Putin og Russland støtter opprørene militært, men det er uklart hva resultat de ønsker. Et uavhengig Øst-Ukraina vil føre til at resten av Ukraina flytter lenger vest. De siste årene har det variert med relativt fredelige perioder, og andre perioder med kamper som blusser opp i Donbass-regionen.  

Revolusjon eller kupp

I november 2013 begynte demonstrasjonene i Kiev. Årsakene er blant annet korrupsjon og at regjeringen gikk vekk fra en avtale som ville knyttet Ukraina nærmere EU. Etter omfattende demonstrasjoner hvor flere demonstranter blir drept, avsettes President Janukovytsj i februar 2014, og det dannes en ny regjering. I Russland og store deler av det østlige Ukraina ser en på det som et illegalt kupp støttet av USA og EU mot en demokratisk valgt president, i vest ser enn på det som en demokratisk revolusjon mot et korrupt og autoritært styre kontrollert av Russland.   

Se også svar på

Mye av bakgrunnen for konflikten i Ukraina kan du finne igjen i en oversikt over hvorfor en konflikt kan bli en borgerkrig i svar på spørsmålet Hvorfor blir det krig.

Google+