Hopp til hovedinnhold

Sølvbergets innspill til ny kulturmelding

Marit Egaas, kulturhussjef Sølvberget

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Her en bearbeidet versjon av Sølvbergets innlegg i innspillsmøtet som ble holdt i Stavanger 7. desember.

En ny kulturmelding, Kulturpolitikk for en ny tid er under arbeid. Det er en god anledning til å trekke linjer tilbake til Kulturutredningen 2014 (NOU: 2013:4) hvor det påpekes dette: ”I bibliotekmeldingen vektlegges det at folkebibliotekene skal utvikles som møteplass og som et formidlingssted. Til tross for at de er et lovfestet tilbud, har folkebibliotekene over tid blitt nedprioritert av kommunene”. Utvalget er særlig opptatt av at den kulturelle grunnmuren må styrkes og foreslår et lokalt kulturløft.

Jeg er så heldig å representere en kommune, Stavanger, som i lang tid har prioritert biblioteket og kulturhuset på Sølvberget. Det har ført til at Stavanger har et av landets beste og mest framtidsrettede folkebibliotek, som også er byens litteraturhus.

Det viktigste en ny kulturmelding kan gjøre for bibliotekene, er å legge til rette for og inspirere kommunene til å satse på det lokale biblioteket sitt. Et moderne folkebibliotek må være relevant for innbyggerne og levere tjenester som svarer på mange av de utfordringene kommunene har. Det gjelder innen kunnskapsformidling, demokratiutvikling, lesestimulering osv. Vi kan bidra til å gjøre innbyggerne til gangs mennesker, og vi er kanskje den viktigste integreringsarenaen som finnes i dagens samfunn.

Hva kan så staten gjøre for å inspirere kommunene til å se hvilken «skatt» et framtidsrettet folkebibliotek kan være?

1. Nasjonal, digital infrastruktur

Det finnes ikke noe bibliotek.no, men Nasjonalbiblioteket er godt i gang med å bygge nasjonale, digitale tjenester som deles i et felles biblioteksystem.

Dette arbeidet tar tid, og krever tålmodighet. Men det må fortsette, fordi det er en grunnmur som vi i folkebibliotekene trenger for å utvikle oss i årene framover. Det frigjør også ressurser som kan omdisponeres til publikumsrettet arbeid og aktiv formidling.

Det viktigste en ny kulturmelding kan gjøre for bibliotekene, er å legge til rette for og inspirere kommunene til å satse på det lokale biblioteket sitt.
Marit Egaas, Sølvberget
2. Midler til prosjekt og forsøksvirksomhet

Det foregår mye utviklingsarbeid og prosjektarbeid i de lokale bibliotekene. Det er svært viktig at det finnes prosjektmidler som gjør dette mulig, sammen med føringer slik at disse forsøksmidlene blir brukt målrettet og at prosjektene samordnes og er bærekraftige. Det er derfor viktig at ansvaret for disse prosjektmidlene fortsatt ligger til Nasjonalbiblioteket, og ikke fordeles ut via fylkeskommunene.

3. Digitaloppæring og kunnskapsformidling

Det er et stort behov for digital grunnopplæring, jfr det nasjonale prosjektet www.digidel.no. Offentlige tilbud digitaliseres, og dette forutsetter digitale ferdigheter som mange innbyggere ikke har. Stavanger skal bli smartby, og da er det viktig å skape møteplasser for de smarte folkene som sammen kan skape denne utviklingen.

Biblioteket i Stavanger har allerede flere tilbud, både for digital grunnopplæring og for å gjøre innbyggerne smartere. Dette er områder vi skal satse på framover, og det vil være viktig at folkebibliotekene også er en del av nasjonale satsinger på dette området. Mye av den digitale grunnopplæringen bør gjennomføres ved samarbeid mellom folkebibliotekene, voksenopplæringsinstitusjoner og det frivillige. Her trengs statlig samordning og øremerkede midler for å få fart i sakene.

Ny kulturmelding

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Som en del av forberedelsene til dette arbeidet har Kulturdepartementet invitert kulturlivet i hvert fylke til innspillsmøte.

Google+