Hopp til hovedinnhold

Sølvberget bibliotek og kulturhus

Sølvberget

Siden 1987 har Sølvberget bibliotek og kulturhus vært byens og regionens kulturelle storstue og møteplass.

Sølvberget er stedet der kunnskap, opplevelse og erkjennelse forenes. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter disse årene. I dag forvaltes og drives huset av det kommunale foretaket Sølvberget KF. I tillegg leier Odeon kino, Renaa Restauranter, Barnas Kulturverksted, Backstage Cafe & Lounge og Narvesen lokaler i huset. Publikum setter tydeligvis pris på et variert tilbud av aktiviteter.

Styresaker | Årsberetninger | Visjon | Historie | Vedtekter

Kommunalt foretak

Sølvberget KF ble opprettet som kommunalt foretak av Stavanger bystyre 19.02.2001. Selskapsformen kommunalt foretak innebærer at Sølvberget er skilt ut fra kommunens kulturadministrasjon og gitt en mer selvstendig stilling med eget styre og daglig leder. Imidlertid er Sølvberget KF fremdeles en del av Stavanger kommune og ikke eget rettssubjekt – dette til forskjell fra en stiftelse eller et aksjeselskap. Det er kommunen som har det økonomiske ansvar for foretakets disposisjoner; foretaket kan således ikke oppta lån eller på annet vis forplikte kommunen økonomisk. Foretaket er ikke eget arbeidsgiverområde; medarbeiderne er ansatt i Stavanger kommune og foretaket følger den kommunale tariffavtalen. Offentlighetslov og forvaltningslov gjelder også for Sølvberget KF.

En friere rolle - mer kreativitet

Ved å organisere kulturhuset som kommunalt foretak ønsket bystyret ”å gi Sølvberget økte muligheter til å befeste sin posisjon som en viktig aktør i kultursektoren”. Bystyret uttalte videre at ”det ikke blir regnet med at en slik fristilling vil gi Sølvberget økte inntekter, men ordningen vil kunne gi Sølvberget større frihet og handlingsrom for kreativitet”.

Ved opprettelsen fastsatte bystyret vedtektene for foretaket, bystyret (som ”generalforsamling”) velger foretakets styre, fastsetter budsjettet, godkjenner regnskapet og årsberetningen, og behandler større enkeltsaker som fremmes til behandling av styret.

Tjenester – tilbudet til publikum

Sølvberget KF driver følgende tjenester i kulturhuset:

I tillegg driver vi:

  • Skolebiblioteksentralen, som er et tilbud til alle grunnskoler i kommunen
  • Madla bibliotek
  • Stavanger bibliotek og Rogaland fylkesbibliotek har felles boksamling.
  • Sølvberget bibliotek og kulturhus inneholder dessuten følgende kulturtilbud: Odeon kino og Renaa Restauranter.

Driftsselskap

Sølvberget KF er et driftsselskap. Selskapet leier kulturhuset, unntatt kinodelen, av kommunens eiendomsenhet, Stavanger eiendom. Sølvberget KF kan etter leieavtalen framleie lokaler til i hovedsak kulturvirksomhet.

Sølvberget KF er tildelt et forvalteransvar for kulturhuset. Det betyr at foretaket bestiller og følger opp leverandører av driftstjenester, så som vaktmestertjenester, renholdstjenester og vakttjenester, samt fører løpende dialog med huseier Stavanger eiendom om vedlikeholdet.

Sølvberget KF skal også utvikle kulturhuset på vegne av kommunen. Det betyr at foretaket foreslår nye aktiviteter når det er behov for det, inngår samarbeid med eksterne virksomheter og leier ut lokaler til disse.

Kontaktinformasjon

Sølvberget KF
 Telefon: (+47) 51 50 74 65
 Telefaks: (+47) 51 50 70 25
 E-post: Send e-post
 Postadresse: Postboks 310,
 4002 STAVANGER
 Besøksadresse: Sølvberggata 2

Google+